შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) ქალებს უნდა გააჩნდეთ ხარისხიან ჯანდაცვაზე წვდომა.  სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის (სრჯ) დაცვის  კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება. მათ აქვთ უფლება მიიღონ თავისუფალი, ინფორმირებული და გაცნობიერებული გადაწყვეტილება შვილების რაოდენობასა და მათ დაბადებას შორის ინტერვალის შესახებ. 

მედიცინის მეცნიებარათა დოქტორის, მეან-გინეკოლოგი თინათინ გაგუას დოკუმენტს: "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების/გოგონების ორსულობის მართვა", შეგიძლიათ გაეცნოთ მიმაგრებულ ფაილში. 


დოკუმენტი შექმნილია RFSU- ფინანსური მხარდაჭერით. მასში იგამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ასახავდეს RFSU- მოსაზრებებს.