ანგარიშის - „ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად“ - მიზანს ქარმოადგენს ერთწლიანი მუშაობის გაანალიზების საფუძველზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მიმართულებით, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების პოზიტიური მაგალითების განხილვა. ასევე, იმ ხარვეზების გამოვლენა, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დისკრიმინაციისგან დაცვას ნაკლებეფექტურს ხდის. დოკუმენტი, ასევე, დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს რეკომენდაციებს საკანონმდებლო მოწესრიგებისა და აღმასრულებელი მექანიზმების გაუმჯობესების შესახებ.