2021 წლის 26 იანვრის შეხვედრაზე ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმის წევრებმა იმსჯელეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის გამოყოფილი ფულადი ბენეფიტის - სოციალური პაკეტის - ზრდის აუცილებლობაზე და იმ ხარვეზებზე, რომელიც დაფიქსირდა აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით 2021 წლის ბიუჯეტის ფორმირებისას.

2021 წლის ბიუჯეტის მიხედვით, იანვრის თვიდან იზრდება  ასაკობრივი პენსია. თუმცა, ფულადი სარგებელის ზრდა არ შეხებიათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომელთა მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა COVID-19-ის პანდემიის პირობებში. შექმნილ სიტუაციაში სოციალური პაკეტის უცვლელად შენარჩუნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური მდგომარეობის მნიშვნელოვნად გაუარესებას ნიშნავს და აღნიშნული გადაწყვეტილება არ პასუხობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის შესაბამისად სახელმწიფოს მიერ ნაკისრ ვალდებულებებს.

შეხვედრაზე პლატფორმის წევრებმა განიხილეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური პაკეტის უცვლელად დატოვების შედეგები, ის მძიმე სოციალური ფონი და გამოწვევები, რომელთა წინაშეც არიან დღეს ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათ შორის ის სირთულეები, რომლებიც დამატებით აქვთ შექმნილ სიტუაციაში შშმ ქალებსა და გოგოებს. პლატფორმის წევრები დაიწყებენ აღნიშნული თემის აქტიურ ადვოკატირებას შშმ პირთა უფლებებზე მომუშავე სხვა ორგანიზაციებთან ერთად.

ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა პლატფორმა წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების, ქალთა უფლებების თემაზე მომუშავე ორგანიზაციებისა და აქტივისტებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგოების მშობლების გაერთიანებას. პლატფორმის მიზანია შშმ ქალებისა და გოგოების უფლებების დაცვის მიმართულებით ქვეყანაში არსებული გამოწვევების ადვოკატირება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ყველა სფეროში შშმ ქალებისა და გოგოების უფლებების მეინსტრიმინგი.

_________________________________________________________________________

პლატფორმა ჩამოყალიბდა 2020 წელს პროექტის ,,ქალთა გაერთიანება - საქართველო, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და გოგონათა ხმის გასაძლიერებლად“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებენ ორგანიზაციები ,,პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ და ,,ქალი და რეალობა“. პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერითა და გაერის მოსახლეობის ფონდთან პარტნიორობით.