ინფორმაცია ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-3 დამატებითი ოქმის შესახებ

28/06/2018

წინამდებარე პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. პუბლიკაციის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

რა უნდა იცოდე სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში ყოფნისას?

28/06/2018

ბროშურის მიზანია, გაგაცნოს, რა უფლებები გაქვს სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში ყოფნის დროს, როგორ უნდა მოიქცე და ვის მიმართო მათი დარღვევის შემთხვევაში.

ინფორმაცია დაზარალებული და მოწმე 18 წლამდე პირებისთვის

28/06/2018

ბროშურის მიზანია, გაგაცნოს, რა უფლებები გაქვს, თუ ხარ დაზარალებული ან მოწმე არასრულწლოვანი და როგორ დაიცვა აღნიშნული უფლებები პოლიციელთან, გამომძიებელთან, პროკურორთან და სასამართლოსთან ურთიერთობის დროს.

რა უნდა იცოდე დროებითი მოთავსებითი მოთავსების იზოლატორში ყოფნისას?

28/06/2018

ბროშურის მიზანია, არასრულწლოვნებს გააცნოს, რა უფლებები აქვთ დროებითი მოთავსების იზოლატორში ყოფნის დროს, როგორ უნდა მოიქცნენ და ვის მიმართონ მათი დარღვევის შემთხვევაში.

ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის პირველადი შედეგები (2016-2017)

26/04/2018

წინამდებარე დოკუმენტში მიმოხილულია ადამიანის უფლებათა დაცვის 2016-2017 წწ. სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის პირველადი შედეგები, რომლებიც ეხება ბავშვთა უფლებებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს, გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის საკითხებს.