ბავშვების ხმა, რომელიც სახელმწიფომდე არ აღწევს - ბავშვებზე ზრუნვის ჩრდილოვანი სისტემა საქართველოში

16/02/2017

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 

ავტორები: ანა აბაშიძე, ანა არგანაშვილი, ნანა გოჩიაშვილი, "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის" სახელით რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია;

PHR - ხელისუფლების კომპრომისი ბავშვთა ძალადობის მიმართ

27/07/2016

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და შესაძლებლობების მხარდაჭერა თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში და მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად

22/04/2016

მონიტორინგის ანგარიშის მთავარი მიზანია, შეაფასოს საზოგადოების კომუნიკაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოების შესაბამისობა პროექტით განსაზღვრულ მიზნებთან და ამოცანებთან.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების კვლევა

31/03/2016

კვლევის ანგარიში მიმოიხილავს ქ. რუსთავის, ქ. ოზურგეთისა დაოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებს. ნაშრომში შეზღუდულიშესაძლებლობის მქონე პირების, შეზღუდული შესაძლებლობისმქონე პირთა მშობლებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მიერ აღწერილია ის ძირითადი პრობლემები, რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩარევასა და აღნიშნული საკითხების მოგვარების მიზნით გრძელვადიანი, შედეგზე ორიენტირებული პროგრამების ამოქმედებას.<

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების კვლევა

30/03/2016

კვლევის ანგარიში მიმოიხილავს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებს. ნაშრომში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მშობლებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მიერ აღწერილია ის ძირითადი პრობლემები, რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩარევას და აღნიშნული საკითხების მოგ-ვარების მიზნით გრძელვადიანი, შედეგზე ორიენტირებული პრ