ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმის ეფექტურობის გაზრდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის საქართველოში

31/07/2017

პროექტის მთავარი მიზანია, ფსიქიატრიულ და პანსიონურ დაწესებულებებში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების გამოყენების შესაძლებლობის გაზრდა და თანასწორობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

აღმოაჩინე საქართველოს კანონმდებლობის გამოუყენებელი შესაძლებლობები გენდერული დისკრიმინაციისა და გენდერული ძალადობის აღმოსაფხვრელად

27/07/2017

პროექტი სამოქალაქო უფლებებისა და ინტენსიური ანტიდისკრიმინაციული სამართალწარმოების საშუალებით მიზნად ისახავს სახელმწიფოს პოლიტიკის გაუმჯობესებას გენდერული ძალადობის, დისკრიმინაციისა და სამართლებრივი რეაგირების მიმართულებით.

ქმედუნარიანობის სისტემის რეფორმის განგრძნობადი მხარდაჭერა საქართველოში

25/07/2017

პროექტის მიზანია საქართველოში ქმედუნარიანობის ახალი რეფორმის მხარდაჭერის გაგრძელება. პროექტი მიზნად ისახავს გადაწყვეტილების მხარდაჭერის მოდელის ალტერნატიული სამართლებრივი მიდგომების დანერგვასა და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების ხელშეწყობას;

„მართლმსაჯულების მისაწვდომობის უფლება ბავშვებისათვის“

05/09/2016

პროექტის მთავარი მიზანია, ხელი შეუწყოს ბავშვის მართლმსაჯულების (სისხლის, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის მესამე ფაკულტატური ოქმის მიმართულებით) ხელმისაწვდომობას მათი ინფორმირებულობითა და ცნობიერების ამაღლების საშუალებით. 

ქმედუნარიანობის სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში

31/05/2016

პროექტის განხორციელების ძირითადი სტრატეგიაა შესაძლებლობების გაძლიერება (capacity-building) და განათლება იმ სპეციალისტებისათვის, რომლებიც უშუალოდ ახორციელებენ რეფორმას. ცნობიერების ამაღლება და განათლება ზოგადად საზოგადოებისთვის, ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე პირებისათვის და მხარდამჭერებისათვის, ისევე როგორც სტრატეგიული სამართალწარმოება და ნეთვორქინგი, მათი უფლებების დასაცავად.

     1 2 3 >