არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

 

 პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის -  Partnership For Human Rights

 

წესდება

იხილეთ დოკუმენტი