ასოცირების დღის წესრიგის პოლიტიკური ნაწილის შესრულება-პირველი წლის შეფასება

04/01/2016

PHR-მა ანგარიშში წარმოადგინა ბავშვთა უფლებების სფეროში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.ანგარიშში განხილულია ბავშვთა სიღარიბე და სიღარიბის ზეგავლენა ბავშვებზე,ასევე ბავშვთა მოწყვლადი ჯგუფების -მათ შორის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე,ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა. საქართველოში ბავშვთა ტრეფიკინგისა და იძულებითი შრომის საკითხები.

PHR - ეხმიანება სოციალური მომსახურების სააგენტოს

18/12/2015

2015 წლის 14 დეკემბერს ორგანიზაციამ ,,პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ (PHR) საკუთარი ვებგვერდისა და სოციალური ქსელის საშუალებით გამოაქვეყნა განცხადება მარიკა გაბესკირიას მიმართ, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მხრიდან განხორციელებულ უკანონო ქმედებასთან დაკავშირებით.

ქმედუუნაროდ აღიარებულ ქალზე სახელმწიფოს მხრიდან ზეწოლის ფაქტი

18/12/2015

მიუხედავად სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მხრიდან განხორციელებული არაერთი უკანონო ქმედებისა, დღეს დაფიქსირდა სრულიად უპრეცენდენტო შემთხვევა, როდესაც სოციალური მომსახურების სააგენტოს გარდაბნის რაიონული განყოფილების სოციალურმა მუშაკმა ვიზიტი განახორციელა მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატში, შეხვდა მარიკა გაბესკირიას და მოსთხოვა საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელზე ეთქვა უარი.

PHR-ის ადვოკატების მოთხოვნა

14/12/2015

2015 წლის 09 დეკემბერს, თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა PHR-ის ადვოკატების მოთხოვნა და მითითებულ სფეროებში პირს დაუნიშნა დროებითი მხარდამჭერი, რითაც დაიცვა განმცხადებლის კანონიერი ინტერესები.

2015 წლის 27 მარტს განმცხადებელი თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ აღიარებულ იქნა ქმედუუნაროდ, რაც წარმოადგენდა მისთვის მეურვის დანიშვნის საფუძველს.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გადაწყვეტილება

14/12/2015

PHR-ის ხელმძღვანელის მიმართ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მხრიდან სატელეფონო საუბრის უკანონო ჩაწერა დადგინდა.

2015 წლის 12 ოქტომბერს, PHR-ის ხელმძღვანელმა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს მისი სატელეფონო საუბრის უკანონოდ ჩაწერის თაობაზე მიმართა.