სქესის ნიშნით დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილზე

23/02/2015

ანა აბაშიძის ჩართვა გადაცემა "დიალოგის" ეთერში

DRI და PHR. შშმ პირთა უფლებების ადვოკატირება

23/02/2015

19 ნოემბერს, Disability Rights International-ისა (DRI) და PHR-ის წარმომადგენლები შეხვდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, მათ ოჯახის წევრებსა და სოციალურ მუშაკებს. შეხვედრას ესწრებოდნენ შშმ პირები მარტყოფისა და დუშეთის პანსიონატებიდან.

კვლევის შედეგების პრეზენტაცია

23/02/2015

2014 წლის 5 ნოემბერს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და ორგანიზაციამ „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის“ კვლევის ,,საქართველოს შრომის კანონმდებლობის ანალიზი - დასაქმების ადგილზე სქესის ნიშნის მიხედვით დისკრიმინაცია და მისი სამართლებრივი შედეგები“ პრეზენტაცია გამართეს.

დისკუსია: "ბავშვის პირადი ცხოვრების უფლება და მედია"

23/02/2015

2014 წლის 21 ოქტომბერს,ორგანიზაციამპარტნიორობაადამიანისუფლებებისთვისმოაწყოდისკუსიათემაზებავშვისპირადიცხოვრებისუფლებადამედია“, სადაცმოწვეულმასტუმრებმა