შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების წინაშე არსებული ბარიერები მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის კუთხით

07/03/2016

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია, მოახდინოს იდენტიფიცირება მრავალი ბარიერისა და ხელშემშლელი ფაქტორისა, რომლებიც არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, განსაკუთრებით ქალთა, წინაშე და ხელს უშლის აღნიშნულ სოციალურ ჯგუფს, თავისუფლად და თანასწორად ისარგებლოს მართლმსაჯულების სისტემით.

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში - ძირითადი ტენდენციები

07/03/2016

კვლევის ანგარიში მიმოიხილავს საქართველოში ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალთა მიმართ გამოვლენილი ძალადობის ძირითად ტენდენციებს. ნაშრომში ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს ექსპერტებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე იურისტების მიერ გაანალიზებულია ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალთა მიმართ გამოვლენილი ძალადობის განმაპირობებელი ფაქტორები, ძალადობის იდენტიფიცირების პროცესში არსებული სირთულეები და სახელმწიფოს მიერ ძალადობის პრევენციისათვის გასატარებელი აუცილებელი ღონისძიებები.

სამოქმედო გეგმების ანალიზი ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგის მიზნით

07/03/2016

სამოქმედო გეგმების ანალიზი ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგის მიზნით

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების ზეპირი ისტორიები

07/03/2016

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების ზეპირი ისტორიები

PHR-ის სამართლებრივი დახმარება

01/03/2016

PHR-ის სამართლებრივი დახმარების შედეგად დაკმაყოფილდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატში მცხოვრები ქალის მოთხოვნა საცხოვრებელი ფართის გადაცემასთან დაკავშირებით.