შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და შესაძლებლობების მხარდაჭერა თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში და მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად

06/04/2016

მონიტორინგის მთავარი მიზანია, შეაფასოს, თუ რამდენად განაპირობებდა პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების გააზრებას ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, მუნიციპალური პროგრამებისა და ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში.

PHR- უერთდება განცხადებას, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების შერჩევასთან დაკავშირებით.

04/04/2016

PHR- უერთდება განცხადებას, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების შერჩევასთან დაკავშირებით.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების კვლევა

31/03/2016

კვლევის ანგარიში მიმოიხილავს ქ. რუსთავის, ქ. ოზურგეთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებს. ნაშრომში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მშობლებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მიერ აღწერილია ის ძირითადი პრობლემები, რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩარევასა და აღნიშნული საკითხების მოგვარების მიზნით გრძელვადიანი, შედეგზე  

შეხვედრა სოციალური მომსახურების სააგენტოში

30/03/2016

ქმედუნარიანობის რეფორმის მხარდაჭერის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, 2016 წლის 23 მარტს გაიმართა #4 შეხვედრა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფისში.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების კვლევა

30/03/2016

კვლევის ანგარიში მიმოიხილავს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებს. ნაშრომში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მშობლებისა დაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაციებისწარმომადგენელთა მიერ აღწერილია ის ძირითადი პრობლემები,რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროებს ადგილობრივითვითმმართველობის ჩარევას და აღნიშნული საკითხების მოგ-ვარების მიზნით გრძელვადიანი, შედეგზე ორიენტირებულიპროგრამების ამოქმედებას.