ინფორმაცია ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-3 დამატებითი ოქმის შესახებ

წინამდებარე პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. პუბლიკაციის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

 

ინფორმაცია ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-3 დამატებითი ოქმის შესახებ by Partnership for Human Rights on Scribd