ბროშურა ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთა მხარდამჭერებისთვის

2015 წლის 1 აპრილიდან, საქართველოს კანონმდებლობაში ქმედუნარიანობის სისტემასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა; რეფორმამ მეურვეობის მოძველებული მოდელი, რომელიც სამეურვეო პირის ნების ჩანაცვლებას გულისხმობდა, ახალი, პროგრესული - გადაწყვეტილების მხარდაჭერის მოდელით შეცვალა. სასამართლოს მიერ დანიშნული მხარ- დამჭერი, მეურვისგან განსხვავებით, მხარდაჭერის მიმღების ნაცვლად არ იღებს გადაწყვეტილებებს, იგი მხარდაჭერის მიმღებს ეხმარება სწორი გადაწყვეტი- ლების ჩამოყალიბებასა და გადმოცემაში.

ბროშურა დაიბეჭდა პროექტის ფარგლებში: ,,ქმედუნარიანობის სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“, რომელიც დაფინანსებულია ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ.

 

ბროშურა ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთა მხარდამჭერებისთვის by Partnership for Human Rights on Scribd