ბროშურა - სოციალური მუშაკების როლის შესახებ, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებთან მუშაობისას

ბროშურა მიმოიხილავს სოციალური სამუშაოს პროფესიის ძირითად პრინციპებს, სოციალური მუშაკის როლს მომსახურების მიმღების კეთილდღეობის ამაღლებისა და უფლებების დაცვის კუთხით. აღნიშნული საკითხები გაანალიზებულია სოციალური მუშაკის მიერ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთა მომსახურების თავისებურებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დახმარების პერსპექტივიდან.