შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და შესაძლებლობების მხარდაჭერა თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში და მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად

მონიტორინგის ანგარიში მიმოიხილავს პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და შესაძლებლობების მხარდაჭერა თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში და მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად“ ფარგლებში განხორციელებულ სამუშაოებსა და მათ შესაბამისობას პროექტით გათვალისწინებულ მიზნებთან და ამოცანებთან.მონიტორინგის მთავარი მიზანია, შეაფასოს, თუ რამდენად განაპირობებდა პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების გააზრებას ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, მუნიციპალური პროგრამებისა და ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში.

იხილეთ დოკუმენტი